Consult

نوشتن موجب می‌شود…

  • بهتر و شفاف‌تر فکر کنم.
  • ذهنم را از حرف‌هایی که نمی‌توانم به کسی بگویم ولی باید گفته شود، خالی کنم.
  • چیزهایی که نباید فراموش کنم را ثبت کنم.
  • توصیه‌های مشاور درونم را جدی‌تر بگیرم.
  • در زمره کسانی که دوستشان دارم، بمانم.