کتاب هایی که در سال ۱۳۹۷ خوانده ام.

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

حافظ

سال ۱۳۹۸ مبارک!

کتاب‌هایی را که در عکس زیر می‌بینید من در سال ۱۳۹۷ خوانده‌ام. عکس بعدی شامل کتاب‌هایی صوتی است که شنیده‌ام.

امیدوارم که بتوانم آموزه‌هایی را که در این کتاب‌ها آموخته‌ام در زندگی‌ام جاری کنم.

پی‌نوشت ۱: یکی دو تا از این کتاب‌ها را هنوز کامل نخوانده‌ام و تا آخر بهار امسال باید مطالعه کنم.

پی‌نوشت ۲: پیشنهاد می‌کنم کتاب‌های “آیین زندگی مردمان مؤثر” و “اثر مرکب” را مطالعه کنید.