یادگیری زبان انگلیسی – جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۶

An elderly woman has confounded doctors by recovering after he was officially declared dead.

خانمی مسن، با بهبود یافتن، بعدازآن که رسماً مرده اعلام‌شده بود، پزشکان را گیج کرده است.

یادگیری زبان انگلیسی - جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۶

یادگیری زبان انگلیسی – جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۵

Everything will ultimately depend on what is said at the meeting with the directors next month.

همه‌چیز درنهایت بستگی به این دارد که در جلسه‌ی ماه آینده با اعضای هیئت‌مدیره چه چیزی گفته می‌شود.

یادگیری زبان انگلیسی - جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۵

یادگیری زبان انگلیسی – جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۴

In late February the president summoned an emergency meeting.

در اواخر ماه فوریه رئیس‌جمهوری یک جلسه‌ی اضطراری را خواستار شد.

یادگیری زبان انگلیسی – جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۳

The excitement I felt at that moment was indescribable.

هیجانی که من در آن لحظه احساس کردم، غیرقابل‌توصیف است.

یادگیری زبان انگلیسی – جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۲

It took a lot of persuasion to convince the committee of the advantages of the new scheme.

تلاش زیادی برای متقاعد کردن کمیته برای اینکه در رابطه با امتیازات این طرح جدید قانع شود، انجام شد.

یادگیری زبان انگلیسی – جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۱

If you are accountable for an important outcome, you should use caution when delegating.

اگر شما در مقابل یک نتیجه مهم پاسخگو هستید، بایستی هنگام تفویض کردن (مسئولیت‌ها) بسیار محتاط باشید.

یادگیری زبان انگلیسی – جمله کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ۱۰

To preserve the environment.

حفاظت کردن از محیط‌زیست.